OFERTA WYNAJMU

PRAMAC Powermate PX8000 AVR 230V

 

SDS-MAX DeWALT Młotowiertarka D25762

krupa_AGREGATY_2
Moc ciągła 50 Hz5 / 4,5 kW
Paliwobenzyna
Typ rozruchuelektryczny
Waga kg94
Gniazda2x230V IP44

 

Cenni zł/dobę
okres1 dzień>5 dni>10 dni
Netto100,0090,0080,00
Brutto123,00110,7098,40

SDS-MAX DeWALT Młotowiertarka D25723

krupa_MLOTOWIERTARKI-04
Moc znamionowa1400 W
Energia udaru11 J
Moment obrotowy 
Waga kg9,1
Zasilanie230V

 

Cenni zł/dobę
okres1 dzień>5 dni>10 dni
Netto50,0045,0040,00
Brutto61,5055,3549,20

SDS-PLUS DeWALT Młotowiertarka D25133K

Moc znamionowa800 W
Energia udaru2,6 J
Moment obrotowy15 Nm
Waga kg2,6
Zasilanie230V

 

Cenni zł/dobę
okres1 dzień>5 dni>10 dni
Netto20,0018,0016,00
Brutto24,6022,1419,68

HEX 28 mm DeWALT młot wyburzeniowy D25980

Moc znamionowa2100 W
Energia udaru52 J
Liczba udarów900/min.
Waga kg31
Zasilanie230V

 

Cenni zł/dobę
okres1 dzień>5 dni>10 dni
Netto80,0072,0064,00
Brutto98,4088,5678,72

SDS-MAX DeWALT Młot wyburzeniowy D25902

Moc znamionowa1550 W
Energia udaru19 J
Liczba udarów1050-2100/min.
Waga kg10
Zasilanie230V

 

Cenni zł/dobę
okres1 dzień>5 dni>10 dni
Netto40,0036,0032,00
Brutto49,2044,2839,36

Odkurzacz BOSCH GAS 55 M AFC PROFESSIONAL

Moc1380 W
Podcisnienie254 mbar
Pojemność55 L
Waga16,2 kg
Zasilanie230V

 

Cenni zł/dobę
okres1 dzień>5 dni>10 dni
Netto60,0055,0050,00
Brutto73,8067,6561,50

Piła szablasta BOSCH GSA 1100 E

Moc znamionowa1100 W
Średnica tarczy355 mm
Prędkość skokowa0-2700 min
Waga kg3,6
Zasilanie230V

 

Cenni zł/dobę
okres1 dzień>5 dni>10 dni
Netto40,0036,0032,00
Brutto49,2044,2839,36

Szlifierka kątowa 230 mm 2600W DeWALT DWE4579

Moc znamionowa2600 W
Średnica tarczy230 mm
Prędkość6500 obr/min
Waga kg5,9
Zasilanie230V

 

Cenni zł/dobę
okres1 dzień>5 dni>10 dni
Netto30,0027,0024,00
Brutto36,9033,2129,52

Szlifierka kątowa 125 mm 1500W z regulacją obrotów DeWALT DWE4257

Moc znamionowa1500 W
Średnica tarczy125 mm
Predkość2800 – 10000 obr/min 
Waga kg2,6
Zasilanie230V

 

Cenni zł/dobę
okres1 dzień>5 dni>10 dni
Netto25,0022,5020,00
Brutto30,7527,6724,60

Spawarka MMA Magnum Viper 200A mini

OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU MASZYN

§1 ZASADY OGÓLNE.

  1. Umowa Najmu „Przedmiotu najmu” zawierana jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
  2. Najemca oświadcza, iż znany jest mu stan techniczny przedmiotu najmu i nie wnosi co do niego jakichkolwiek zastrzeżeń.
  3. Czas trwania Umowy Najmu liczy się od dnia odbioru „Przedmiotu najmu” przez Najemcę do dnia jego zwrotu włącznie.
  4. „Przedmiot najmu” pozostaje przez cały czas trwania Umowy Najmu własnością Wynajmującego.
  5.  Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Wynajmującego w przypadku jakichkolwiek zdarzeń, mających wpływ na stan „ Przedmiotu najmu”.

§2  CZYNSZ NAJMU.

  1.  Czynsz najmu jest opłatą stałą pobieraną za każdy egzemplarz „Przedmiotu najmu” w oparciu o załączony obowiązujący cennik.
  2.  W przypadku nie uiszczenia czynszu w terminie określonym w Umowie Najmu, Najemca zobowiązany będzie do zapłacenia odsetek umownych w wysokości 0.14% za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.

§3 PRAWA I OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO.

  1. Wynajmujący jest uprawniony do kontrolowania „Przedmiotu najmu” w czasie obowiązywania Umowy Najmu.
  2. Wszelkie naprawy oraz przeglądy dotyczące „Przedmiotu najmu” wykonywane mogą być wyłącznie przez Wynajmującego.

§4. PRAWA I OBOWIĄZKI NAJEMCY.

  1.  Najemca uprawniony jest do użytkowania „Przedmiotu najmu” wyłącznie w miejscu ustalonym w Umowie Najmu, zgodnie z instrukcja obsługi oraz do celów, do których jest on przeznaczony.
  2. Najemca zobowiązuje się do użytkowania „ Przedmiotu najmu” z należytą starannością, zgodnie z zasadami BHP.
  3. Najemca pokryje koszt paliwa oraz transportu „Przedmiotu najmu”
  4. Wraz z wygaśnięciem Umowy Najmu, Najemca zobowiązany jest do zwrotu „Przedmiotu najmu” Wynajmującemu w stanie nie pogorszonym.
  5. Najemca nie może cedować swych praw i obowiązków wynikających z Umowy Najmu na osobę trzecią.

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

  1. Najemca w trakcie trwania Umowy Najmu ponosi pełną odpowiedzialność za „Przedmiot najmu”
  2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z naruszenia przez Najemcę zasad BHP podczas użytkowania „Przedmiotu najmu”.

§6  ROZWIĄZANIE UMOWY.

  1. Umowa Najmu nie podlega wypowiedzeniu, jednakże może być ona rozwiązana za porozumieniem stron.
  2. Wynajmujący może wypowiedzieć Umowę Najmu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez Najemcę postanowień Umowy Najmu.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

  1. Do rozstrzygania sporów między Wynajmującym a Najemcą wynikających z Umowy Najmu właściwy jest sąd rejonowy w Wodzisławiu Śląskim.
  2. Najemca podczas zawarcia Umowy Najmu oświadcza, iż zapoznał się z pełnymi warunkami Umowy Najmu i akceptuje je w całości.

MINIMUM FORMALNOŚCI PRZY WYNAJMIE

W zależności od tego czy wynajmujący jest osobą fizyczną, prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą czy działa w imieniu organizacji, sprawdzamy tożsamość najemcy oraz zdolność do reprezentacji i zakres posiadanych upoważnień. Po spełnieniu wymogów formalnych klient otrzymuje możliwość wynajmu maszyn na preferencyjnych warunkach, a także ubezpieczenie sprzętu PTP. Odroczony termin płatności oraz brak kaucji to przywileje, których chętnie udzielamy stałym klientom, rzetelnym płatnikom oraz nowym klientom po wcześniejszej pozytywnej weryfikacji przeprowadzonej przez nasz Dział Kontroli Finansowej. Najemca płacąc kartą kredową lub płatniczą może skorzystać z uproszczonej procedury wynajmu.

FIRMY I INSTYTUCJE

1. Sprawdzamy dane firmy na podstawie jawnych rejestrów urzędowych:

  • wpis do rejestru KRS,
  • NIP,
  • REGON.

2. Weryfikujemy posiadane pełnomocnictwa:

  • zdolność do reprezentowania firmy
  • zakres pełnomocnictw w tym upoważnienie odbioru sprzętu

3. Oczekujemy przedstawienia dowodu tożsamości przez najemce lub reprezentanta.

OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

1. Sprawdzamy dane firmy na podstawie jawnych rejestrów urzędowych:

  • wpis do rejestru CEIDG,
  • NIP,
  • REGON.

2. Oczekujemy przedstawienia dowodu tożsamości przez przedsiębiorcę.

3. Pobierana jest kaucja.

OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ – UPROSZCZONA PROCEDURA

1. Oczekujemy przedstawienia dowodu tożsamości przez przedsiębiorcę.

2. Wymagana jest płatność kartą.

3. Pobierana jest kaucja.

KLIENCI INDYWIDUALNI

1. Wymagamy okazania dwóch dokumentów:

  • dowodu tożsamości,
  • drugiego dokumentu ze zdjęciem z danymi zgodnymi z dowodem tożsamości.

2. Pobierana jest kaucja.

3. Płatność: gotówką lub kartą